روش پرداخت کشبک به مشتری به چه شکل است؟

جهت استفاده از اعتبار کیف پول در فروشگاه نیازی به پرداخت کشبک به هاب نت نیست اما برای این مورد می بایست فروشگاه روش (مشتری فقط در فروشگاه من از پاداش اعطا شده استفاده نماید) را انتخاب کند.در این روش فقط فروشگاه هزینه سرویس هاب نت را پرداخت می نماید.هزینه سرویس نیز در طی ماه قابل پرداخت می باشد.

دو روش دیگر نیاز به پرداخت همزمان کشبک و هزینه سرویس است .در این دو روش هاب نت نماینده خرید اعتباری مشتریان می باشد.