چطور سرویس هاب نت به کسب وکار من کمک میکند؟

هاب نت به عنوان هسته ی اصلی تمامی مشتریان کسب وکارها را به هم مرتبط میکند و در نهایت به وفادار شدن آنها ختم می شود علتی که برای این امر وجود دارد  وجود کیف پول و انتقال پاداش ها به آن است که تنها جهت استفاده آز آن می بایست به کسب وکارهای عضو هاب نت مراجعه نماید.از طرفی تمامی پاداش ها تا یک ماه به اختیار صاحب کار است و می تواند روش های محدودیتی خاصی را به جهت پاداش دهی انتخاب نماید. روشهایی که توسط سرویس هاب نت ارایه میشود کاملا استفاده پاداش در کسب وکارهای رقیب را مسدود می نماید.