چطور سطح دسترسی برای استفاده از پاداش داده شده تعیین نمایم؟

در این سرویس سه نوع سطح دسترسی تعیین گردیده است که فروشگاه به دلخواه میتواند یکی از این موارد را انتخاب نماید:

  • مشتری تنها میتواند مبلغ پاداش اعطا شده را در فروشگاه من استفاده نماید:

این به این معنا می باشد که فروشگاه پاداش به مشتری میدهد اما مبلغ آنها قابل استفاده در سایر فروشگاه های دیگر نیست و مشتری تنها جهت استفاده از آن می بایست به خود فروشگاهی که مبلغ پاداش را داده مراجعه نماید.

  • مشتری می تواند مبلغ پاداش را در فروشگاه من و سایر فروشگاه های غیر مشابه استفاده نماید:

فرضا مشتری از یک فروشگاه لبنیاتی خرید می نماید و پاداش دریافت می نماید. حال مشتری به کالایی در سوپر مارکت نیاز دارد، حال میتواند پاداشی که از لبنیاتی دریافت کرده را در این سوپر مارکت استفاده نماید. اگر آن مبلغ پاداش لبنیاتی رو بخواهد در لبنیاتی دیگر استفاده نماید نمیتواند این کار رو انجام دهد و می بایست از همان لبنیاتی پاداش دهنده از پاداش خود استفاده نماید.

  • مشتری میتواند بدون محدودیت از پاداش خود استفاده نماید:

در این حالت مشتری هیچ محدودیتی در استفاده از پاداش خود ندارد و میتواند همه فروشگاه های عضو هال نت از آن استفاده نماید